Algemene voorwaarden van The Running Ant Bootcamp

1. Deelname aan een training van The Running Ant geschiedt geheel op eigen risico. The

    Running Ant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure of andere schade

    die Deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

2. De minimale leeftijd voor deelname aan trainingen van The Running Ant is 16 jaar.

3. De Deelnemer verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te

    nemen aan de trainingen van The Running Ant.

4. The Running Ant is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke

    eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met door The

    Running Ant georganiseerde activiteiten. Deze verantwoording ligt geheel bij de

    Deelnemer.

5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6. Een bootcamptraining is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te

    schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een Deelnemer

    gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien er een andere reden bestaat om te

    twijfelen aan een trainingsdeelname, is het raadzaam eerst advies in te winnen bij een

    arts.

7. The Running Ant behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling ongeschikte

    Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

8. Een Deelnemer is verplicht veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie te melden

    gedurende de looptijd van een Rittenkaart of Abonnement of bij afname van losse

    trainingen.

9. The Running Ant behoudt zich het recht voor om Deelnemers die zich misdragen, op

    welke wijze dan ook, deelname aan een training van The Running Ant te ontzeggen.

10. The Running Ant behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling

      te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke

      weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan

      een training worden afgelast. In dat geval worden in rekening gebracht Ritten

      gecrediteerd.

11. The Running Ant is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds

      aan te passen zonder opgaaf van reden.

12. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor

      bestemde online aanmeldsysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht

      op deelname aan een training.

13. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van een training nog afmelden

      via het daarvoor bestemde online aanmeldsysteem. Zonder afmelding wordt in het geval

      van een Rittenkaart één rit in rekening gebracht indien een Deelnemer tweemaal niet

      aanwezig is bij een training. In het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer

      gedurende een periode van 2 weken uitgesloten van deelname aan een training van The

      Running Ant bij het tweemaal binnen een maand niet aanwezig zijn bij een training.

14. Indien het aantal deelnemers op de wachtlijst hoger is dan 4, zal The Running Ant een

      extra training verzorgen voorafgaand aan of aansluitend op het tijdstip van de reguliere

      training en alle deelnemers hierover informeren.

       Een reeds aangemelde deelnemer heeft vervolgens het recht het tijdstip van deelname

       aan te passen naar het tijdstip van deze extra training. Reeds aangemelde deelnemers

      hebben hierbij voorrang op deelnemers die zich alsnog aanmelden voor deze extra

      training.


ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

15. Een Overeenkomst tussen The Running Ant en een Deelnemer bestaat uit:

      • Een losse Training die recht geeft op deelname aan één training

      • Een Rittenkaart die in de daarbij behorende geldigheidsperiode recht geeft op

        deelname aan een beperkt aantal trainingen. Voor Specials zoals The Running Ant

        Sand Challenge en Family Bootcamp wordt een rit berekend.

      • Een Basic Abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan 4

        trainingen per maand inclusief Specials zoals The Running Ant Sand Challenge en

        Family Bootcamp.

      • Een Premium Abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte

        deelname aan trainingen inclusief Specials zoals The Running Ant Sand Challenge en

        Family Bootcamp.

16. De actuele prijzen van Rittenkaarten en Abonnementen staan vermeld op de website

      van The Running Ant. De laatste prijzen zijn altijd de geldende.

17. De 5-Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 8 weken en kan alleen en slechts

      eenmalig worden aangeschaft door een Deelnemer die, met uitzondering van een

      proefles, nog niet eerder aan een training bij The Running Ant heeft deelgenomen.

18. De 10-Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 15 weken.

19. Een Rittenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

20. Een Abonnement heeft een geldigheid van één maand. Na afloop hiervan, wordt het

      Abonnement automatisch verlengd.

21. Een Abonnement is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van

      1 maand, te rekenen vanaf de ingangsdatum waarop een Deelnemer het Abonnement bij

      afsluiting heeft laten ingaan.

22. De houder van een basisabonnement kan per maand een 5e training volgen tegen een

      los tarief van 6 euro mocht de verdeling van het aantal weken in een maand over 5

      weken lopen. Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd. Elke volgende extra training wordt

      berekend als een losse training.

23. Een Abonnement mag 1 keer per jaar worden gewijzigd, gerekend per loopjaar vanaf de

      ingangsdatum van het abonnement.

24. Een houder van een Abonnement heeft het recht dit Abonnement 6 weken per jaar te

      pauzeren. Deze weken mogen aaneensluitend of los van elkaar worden opgenomen.

      Een Deelnemer dient de ingangsdatum en duur van pauzering minimaal 2 weken

      voorafgaand aan de ingangsdatum te melden bij The Running Ant. Een pauzering kan

      nooit achteraf worden toegekend.

25. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan een

      Abonnement of Rittenkaart tijdelijk worden stopgezet. Tijdelijke stopzetting wegens een

      andere reden is bespreekbaar indien dit 4 weken van tevoren wordt aangegeven. Een

      tijdelijke stopzetting kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

26. Rittenkaarten en Abonnementen van The Running Ant zijn persoonlijk en niet

      overdraagbaar. Ook zijn deze niet om te wisselen in geld als er nog tegoed over is.

27. Indien een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten terwijl deze Deelnemer nog in

      het bezit is van een geldige Rittenkaart, wordt eerst het tegoed op de Rittenkaart

      verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

28. Bij een maandelijkse incasso betaalt een Deelnemer de eerste maand via IDEAL. Hierna

       incasseert The Running Ant automatisch maandelijks het bedrag gedurende de looptijd

      van het Abonnement. Afschrijving gebeurt maandelijks rond de 7e van de maand.

29. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven of

      indien een deelnemer een automatische maandelijkse incasso intrekt om dit bedrag op

      een later tijdstip alsnog te voldoen, wordt 3,50 euro aan administratiekosten in rekening

      gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden

      afgeschreven.

30. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven

      heeft The Running Ant het recht een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan

      trainingen of Specials.

31. Indien The Running Ant gedurende een periode van een week of langer geen training kan

      geven, worden lopende Abonnementen automatisch voor diezelfde periode gepauzeerd.

      De geldigheidsduur van Rittenkaarten wordt automatisch met diezelfde periode

      verlengd.

32. Indien er sprake is van een chronische ziekte of aandoening waardoor sporten niet meer

       mogelijk is, zal restitutie plaatsvinden van 50% van de waarde van het resterende

      trainingstegoed op een Rittenkaart van The Running Ant. Hiervoor is bewijs nodig van de

      fysiotherapeut of arts.

33. The Running Ant mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

      The Running Ant zal wijzigingen of aanvullingen ten minste 30 dagen voor

      inwerkingtreding aankondigen via het emailadres dat de Deelnemer bij registratie heeft

      ingevuld, zodat de Deelnemer hier kennis van kan nemen. Deelname aan trainingen van

      The Running Ant na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de

      gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

34. Prijsverhogingen of wijzingen in de voorwaarden hebben geen effect op betaalde

      Rittenkaarten.

35. De Deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens bewaard worden. The Running Ant

      verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen

      worden met het oog op de privacywetgeving.

36. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met The Running Ant aangegaan

      is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

37. Bij het afsluiten van een overeenkomst met The Running Ant gaat de Deelnemer akkoord

      met bovenstaande voorwaarden.