Privacyverklaring

The Running Ant, gevestigd aan Schutterlaan 34, 5632 JT te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Antony Pratt

Adres: Schutterlaan 34

5632 JT Eindhoven tel. 0649109141

e-mail: info@therunningant.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

The Running Ant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze

gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Running Ant verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Running Ant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over

wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Running Ant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je

gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 1 jaar nadat de

klantrelatie is beëindigd voor commerciële doeleinden.


Delen van persoonsgegevens met derden

The Running Ant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met

jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw

persoonsgegevens door The Running Ant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons

een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een

ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

persoonsgegevens sturen naar info@therunningant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. The Running Ant wil je er tevens op wijzen dat je de

mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Running Ant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via

info@therunningant.nl